» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
mޤ^i 01, 2014, mvgevi : fv` 16, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 Pvw`bvq f hvQ weGbwc-GjwWwc mgSvZv
Lvik` mn 23 weGbwc bZv-Kgxi wei i`vqvbi gvgjv

gvmygyi ingvb gvmy`,Pvw`bv||
`xN cvq bq eQii ivRbwZK k"Zvi Aemvb NwUq mcwZ i`vqvb-Lvik` mgSvZvi BwZ `Lv w`jI Aekl f Mjv IB `yB bZvi mgSvZv| weGbwc fvicv gnvmwPe wgRv dLij Bmjvg AvjgMxi Gi n͇c GjwWwc gnvmwPe W. i`vqvb Avng`mn GjwWwc bZv-Kgx`i wei weGbwci `vqi Kiv gvgjv cZvnvii Ave`bi GKw`b ci kwbevi ivZ Lvik` AvjgK cavb Avmvwg Ki DcRjv weGbwci 23 bZv-Kgxi wei gvgjv KiQb W. i`vqvb Avng`|
 Click for Details
Pvw`bvq myijnix mvswZK RvUi KwgwU MVb; gwbi L`Kvi mfvcwZ
Pvw`bv cwZwbwa
Pvw`bvq myijnix mvswZK RvUi bZzb KwgwU MVb Kiv nqQ| GZ Rjvi k wkvbyivMx gv. gwbi L`KviK mfvcwZ Ges Gm.wU gvgybK mvaviY mv`K Kiv nq| GQvov Pvw`bv DcRjv wbevnx Awdmvi kL Qvjn& Avnv`K cavb ccvlK, ci AvIqvgxjxM mvaviY mv`K gv. gwdRyj Bmjvg KwgkbviK Dc`v Ges gv. kvn Avjg K mn-mfvcwZ Kiv nq|
 Click for Details
wni-gvqyb AcniY gvgjvi ev`xi gZz
Qji kvK Pj Mjb iy wgqv

bvwmi Dwb Payix, jvKmvg||
jvKmvg wbLuvR weGbwci kxl `yB bZv AcniY I g gvgjvi ev`x gvqyb Kwei cvifRi wcZv AvjnvR iy wgqv (80) BKvj KiQb| MZKvj iveevi fvi 4Uvq ciknii dZncyi Zvi wbR evwoZ `hi wqv e nq gZzeiY Kib (BbvwjjvwntivRDb)|
 Click for Details
AvR dLij `v njvji Rb w`b
Kwe I njvj fvB
Avnv` Kexi

hw`b Avgvi gZz ne Puv`i AvKvk
mܨv Zviv AvKlYi AeKvk nqZv iY
Kie wKbv, mB ARvbv mZ K_v
fe Zey, AcvZ Rbw`b GB Kvgbv-
Kgb AvQb? wQjb Kgb? nqZv fvjv
_vKvi kl fvjv _vKzb my _vKzbt

njvj bvgi Puv` AvKvk Rbw`bi
fY dzUe hb dzji gZv, cvwLi gZv,
nqZv AvKvk ew `e mw Kjvi
wbqg gb, nqZv Kwe ^c myLi
evZvqb `~i AvKvk `w `e-
ZLb Avwg cvwLi gZv Doev GKv
`~i AvKvki Amxg `k, fvjem
num num, GKwU cևgi mw kl,
wK ZLb w`bi wnme Rbw`b
co-K mevi Avcb gb Kve-FY
njvj fvՇqi Rbw`b, Rbw`b t
GB Kvgbvi fY euP AvwQ Kve-FY|
 Click for Details
Gikv`K ejwQjvg PviK cwZwZ Kivi Rb RvZxqcvwU Kiev bv-gvqyb gyb&kx
vd wicvUvi||
evsjv`k RvZxqZvev`x `j weGbwcZ hvM`vb Abyvb ee DcvcbKvj gvqyb Kwei gybkx ejb, Gikv`i wbKU AwfhvM Ki ejwQjvg, GKRb PviK cwZwZ Kivi Rb RvZxq cvwU Kie bv| h Pvi KqK KvwU UvKv Wvbkb w`q cvY iv KiZ RvgvqvZ _K RvZxq cvwUZ Avkq wbqQ|
 Click for Details
Kzwgjv Rjv AvBbRxex mnKvwi mwgwZi wbevPb AbywZ
mfvcwZ- gwRe|| mvaviY mv`K- Avt evwi

vd wicvUvi||
evsjv`k AvBbRxex mnKvwi mwgwZ Kzwgjv Rjv kvLvi 2014-2015 mkbi mvaviY wbevPb 28 AvM enwZevi AbywZ nq| IB wbevPb mfvcwZ c` wbevwPZ nqQb- wgRvbyi ingvb (gwRe), mvaviY mv`K c` Avt evwi mi`vi| G Qvov mn-mfvcwZ c` wbevwPZ nqQb- gvt Avt nK gRyg`vi, mn-mvaviY mv`K (wmwfj KvU) c` gvt kvnRvnvb, mn- mv`K (dR`vix KvU) c` gvt Mvd&dvi wmwKx Ges wbevnx m`m c` gvt byivgvb miKvi, wgRvbyi ingvb wejvj, gvt kvnxb Avjg AvKZvi, gvt nvmvBb Avnv` (AvKZvi), gvt wejvj nvmb|
 Click for Details
agi bvg weksLjvKvix`iK KVvi n `gb Kiv ne : Kzwgjv Rjv ckvmK
eywoPs cwZwbwa||
Kzwgjv Rjv ckvmK gvt nvmvbyvgvb Kjvj ejQb h, Bmjvg nj kvwi ag, G ag weksLjvKvix`i Kvb vb bB| hviv agK cyuwR Ki G kvwi ag weksLjv Ki Zv`iK miKvi I ckvmb KVvi n `gb Kie| GQvov hviv niZvji bvg evm evgv, AwMmshvM Ki ivvNvU mvaviY gvbyli PjvPj Rxeb hvvq weN Ki Ges gvbyl nZv Ki Zv`iKI `ki gvbyl mvgvwRKfve eqKU Kiv DwPZ|
 Click for Details
Puv`cyi kni iveuva fvb Riix wfwˇZ wRI evM djv nQ
vd wicvUi, Puv`cyi||
Puv`cyi kni iv euvai eo kb gNbv gvnbvq kwbevi ivZ _K AvKwK fve `e hvIqvi Avkv `Lv w`qQ| cvwb Dbqb evWi wnmve gZ G hver GLvbi KqKwU cqU 70 wgUvi GjvKvq cyibv wmwm eK I wRI evM vZi Zvo `e MQ ej Rvbvq| GB vb `e hvIqvq bZzb evRvi, cyivYevRvi eemvqx gnj AvZ `Lv w`qQ|
 Click for Details
Kv_vq AvR evsjv`k miKvi
WBwj vi cwKvq MZ 27 AvM GK Awekvm Lei cKvwkZ nqQ| w`wjZ wewRwe I weGmGdi cuvP w`bevcx wWii Rbvij chvqi eVKi ci XvKvq wewRwei cavb gRi Rbvij AvwRR Avng` 26 AvM Zvi Awdm mvsevw`K`i ejb, eWvi MvW evsjv`k (wewRwe) fviZi eWvi wmwKDwiwU dvmi (weGmGd) KvQ eWvi gvbRgUi Uwbs bqvi welq mZ nqQ! G aibi Uwbsqi evcvi AvM Avgv`i GB A‡j Zv eUB, GgbwK `ywbqvi BwZnvm Ges `ywbqvi Kvbv `k kvbv hvqwb| Click for Details
Rb wbb hfve A`k KvwjZ wjLeb Mvcb wPwV!
W: evPv`i Rb welqwU hgb gRvi Zgwb DcfvMI| Zvgiv cvqB ey-evex`i m wfb GKwU fvlvq (mvBb jvsqR) K_v ej _vKv, h fvlvwU Zvgiv wbRiv Qvov Avi KD evS bv| welqwU PgKc` I GKBm cksmbxq| wfb GKwU fvlvq wbRiv hLb K_v ejv ZLb wbR`i Avjv`v gb nq mevi _K| Avi GB Avjv`v nZ cvivi Avb` mewKQyKB nvi gvbvq| Click for Details
G jv Kv_vq ivwL?
wZma f gvKU wbgvY

gvt AvjvDwb gRyg`vi
evsjv`k, GKwU igvLv bvg| GKwU ^vaxb mvefgZ `k| 1971 mvj `xN bq gvm iqx hyi ci cw_exi gvbwP VvB Ki bq evsjv`k bvg GKwU bZzb `k| mB iqx hy `kK fvjvem wbRi Rxeb DrmM KiQb AbK gywmbv| AbKB eiY KiQb hbv`vqK cyZ|
 Click for Details
bvjKvU ci gqi gwbivgb LuvbK mseabv c`vb
bvjKvU cwZwbwa||
bvjKvUi fyjyqvcvov Bmjvwgqv `vwLj gv`vmvi mfvcwZ GKGg gwbivgvb Luvb bvjKvU ci mfvi gqi wbevwPZ nIqvq gv`vmvi c _K MZKvj iveevi gv`vmv gvV mseabv c`vb Kiv nqQ| c~e gecyi miKvwi cv_wgK we`vjqi cavb wkK KvRx gvRvj nKi mfvcwZZ mseabv Abyvb cavb AwZw_i ee ivLb-DcRjv Pqvigvb mvgQyDwb Kvjy|
 Click for Details
bvjKvU mvmx nvgjv, AvnZ-1
bvjKvU cwZwbwa||
bvjKvUi evv BDwci evv `wYcvovq Rwg msv weivai Ri ai mvmx`i AZwKZ nvgjvq gvIjvbv Ave`yj LvjKi Qj gZzRv gRyg`vi (36) iZi AvnZ nqQb| MZ evi mKvj evv `wY cvovq NUbvwU NUQ| mvmxiv nwKwK, iW I jvwVmvUv w`q gZyRvK wcwUq iZi RLg Ki|
 Click for Details
`wbK Bj&kcvo bZzb Kvhvjq vbvi
vd wicvUvi t Pvu`cyi Rjvevmxi cvVK bw`Z gyLcv `wbK Bj&kcvo bZzb Kvhvjq vbvi Kiv nqQ| MZKvj kwbevi _K knii wgkb ivoi cvUIqvwi cvRvi wbP Zjvq bZzb AvwK `wbK Bj&kcvoi MvnK, cvVK I fvbyavqx`i mev c`vb Kie|
DjL Pvu`cyii gvwU I gvbyli gyLcv `wbK Bj&kcvo 2006 mvji 6 Ryb _K knii 190, knx` gywhvv moK hvv i Ki|
 Click for Details
Puv`cyi WfjcgU di mvmvBwU D`vM webvg~j wUDeIqj I mvwbUvix jwUb weZiY
vd wicvUvi t Puv`cyi Rjvi nvBgPi DcRjvq WfjcgU di mvmvBwU Amnvq I `wi` cwievii gvS ZZxq chvq webvg~j wUDeIqj I mvwbUvix jwUb weZiY KiQb| MZKvj iveevi weKj G Dcj DcRjvi RbZv evRvi mvmvBwUi wbevnx cwiPvjK gv. evnvij Bmjvgi mfvcwZZ Abyvb cavb AwZw_ wQjb nvBgPi DcRjvi mgvRmev KgKZv gv. knx`yjv wgqv| Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.