» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
Avei 21, 2014, gjevi : KvwZK 6, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 gNbvi gv`vmv Qv·K RevB
vd wicvUvi||
`wY KivbxMi KvjxM GjvKvq Rjv cwil` gvKU Rvwgqv Avwjqv gv`vmvwU Awbw`Kvji Rb e Ki `Iqv nqQ| hb wbhvZbi ci IB gv`vmvi Qv ivqnvbK (14) nZvi NUbvi ci KZc mvgevi `ycyi gv`vmvwU e NvlYv Ki| wbnZ Qvi evwo Kzwgjvi gNbvq|
Gi AvM mKvj mvo 8Uvi w`K `wY KivbxM _vbvi cywjk IB gv`vmv _K ivqnvbi MjvKvUv jvk Dvi Ki|
 Click for Details
Mvb jvBd Byii Avj-dvjvn& Bmjvgx Rxeb exgvi gZ `vwei PK nvi I Dbqb mfv
vd wicvUvi
MZKvj `wevi Awdm Kvhvjq Mvb jvBd Byi Kvs wjt Gi Avj-dvjvn& Bmjvgx Rxeb exgvi gZ `vexi PK nvi I Dbqb mfv AbywZ nq|
GZ cavb AwZw_ wnme DcwZ wQjb Kvvbxi Dc-eevcbv cwiPvjK gvt AvgRv` nvmb Luvb Payix, wekl AwZw_ wQjb Kvvbxi cK cwiPvjK G wc Gg mvBdzjvn Payix, `wevi DcRjvi fvBm& Pqvigvb gvt mvBdzj Bmjvg kwn`, 16 bs avbNi BDwbqb Pqvigvb gvt Aveyj Kvjvg AvRv` miKvi|
 Click for Details
2Rb AUv wiKkv PvjK nZv : NvZKi ^xKvivw-Avmvwgi cyKzi _K AUv wiKkv Dvi
vd wicvUvi :
Kzwgjvi c_K `yBwU vb `yBRb PvjKK nZv Ki wmGbwR AUv wiKkv wQbZvBqi NUbvq GKwUi gvgjvq NvZKiv ^xKvivwg~jK Revbew` w`qQ,AbwUZ cavb Avmvwgi evwoi cyKzi _K wQbZvB nIqv wmGbwR AUv wiKkvwU Dvi Kiv nqQ|
Kzwgjvi eiovq ivRy wgqv bvgi GK PvjKK nZv Ki wmGbwR AUv wiKkv wQbZvB Kivi `o gvm ci Gi inm D`NvUb KiQ Rjv Mvq`v (wWwe) cywjk|
 Click for Details
we`yr nq hyeKi gZz
vd wicvUvi
Kzwgjvi `vD`Kvw`Z we`yr nq GK hyeKi gZz nqQ| mvgevi `ycyi DcRjvi `qvcvov Mvg G NUbv NU| wbnZ Avvi nvmb (28) `qvcvov Mvgi AvjgvQ wgqvi Qj|
vbxq m~ Rvbvq, Avvi nvmb dmwj RwgZ w`bgRyi wnme KvR KiwQj| `ycyi mvqv 1Uvi w`K KvRi weiwZ w`q cvki GKwU Pvqi `vKvb bvv KiZ hvIqvi mgq `vKvbi we`yr mshvMi Qov Zvi Rwoq wZwb AvnZ nb|
 Click for Details
Kzwgjv mvsevw`K BDwbqb wbevnx KwgwUZ bvg Af~ Kivi cwZev`
Kzwgjv mvsevw`K BDwbqbi mv_ Avgvi (Rvwn`yi ingvb, `wbK msev`) Kvb mZv bB| MZ iweevi D BDwbqbi Kw_Z wbevPb AvgvK wbevnx m`mf~ Ki 25 m`mi h KwgwU MVb Kiv nqQ (evPz eKvDj mfvcwZ-RvKvwiqv gvwbK mvaviY mv`K) G welq Avwg KvbfveB AeMZ bB Ges G aiYi wbevPbi welqwU Avgvi Rvbv bB| Click for Details
gyiv`bMi awlZvi wei Dv gvgjv
gyiv`bMi cwZwbwa:
kxjZvnvwbi Pvi AwfhvM Qji 2Rb eD Pj hvIqvi ci Gevi Zvi fvwZRv eDK alYi AwfhvM DVQ GK ewi wei| G welq awlZv gwnjv Zvi wei wjwLZ AwfhvM Kib BDwc Pqvigvb Awdm| Awfhy ew gyiv`bMii cvnvocyi gZ QviZ Avjxi Qj Avey Zvni (55)|
Gw`K Avey Zvni Dv awlZvmn 4RbK Avmvwg Ki KvU gvgjv `vqi Kib|
 Click for Details
20 Avei : Pvw`bvq BDGbI'K wkK mwgwZi mseabv
gvmygyi ingvb gvmy`, Pvw`bv||
Pvw`bv DcRjv wbevnx Awdmvi kL Qvjn& Avnv` PMvg wefvMi miv BDGbI wbevwPZ nIqvq mseabv vcb KiQ evsjv`k cv_wgK wkK mwgwZ| MZKvj mvgevi mܨvq DcRjv wbevnx Awdmvii Kvhvjq BDGbI kL Qvjn& Avnv` Gi nvZ dzji Zvov Dcnvi w`q mseabv Rvbvb mwgwZi Pvw`bv kvLvi bZe`|
 Click for Details
`wevi Lwjjcyi DP we`vjq cwiPvjbv cl`i Kvhg wMZ
gvt mvBdzj Bmjvg, `wevi||
`wevi DcRjvi Lwjjcyi DP we`vjqi cwiPvjbv cl`i KvhKix KwgwU wMZ KiQ nvBKvU e wWwfkb| Rvbv hvq, MZ 7 mޤ^i we`vjqi mevP fvU wbevwPZ AwffveK m`m nvib Ai iwk` ev`x nq gnvgvb nvBKvU wePvicwZ KvRx iRvDj nK I Avey Zvni mwdDi ingvbi e wiU wcwUkb cwZ Av`vjZ GB wb`k `b MZ 13 mޤ^i|
 Click for Details
`wevi wkwKvi wei `yB we`vjq _K `yB BbWi gvag eZb Dvjbi AwfhvM
gvt mvBdzj Bmjvg, `wevi||
`wevi DcRjvi Gjvnvev` DP we`vjqi wkwKv mvnvbv Payixi wei GKB mgq `yB we`vjq PvKzix Ki `yB BbW gvag miKvwi eZb Dvjb mn cZviYv I RvwjqvwZi AwfhvM DVQ|
m~ gZ, Z_ Mvcb iL mnKvix wkwKv mvnvbv Payix GKB mgq GKB c` GKvwaK cwZvb GKvwaK BbW bv^vi eenvi Ki miKvwi eZb fvZv Dvjbmn e-miKvwi gvawgK we`vjq PvKzix KwiqvQb|
 Click for Details
`wbK msMvg, evsjvi Avjvobmn KqKwU cwKvq cKvwkZ
msev`i Zxe wb`v, cwZev` Ges cKZ mZ

`wbK msMvg cwKvi MZ 15 mޤ^i msLvq 6 Gi cvZvq Ges MZ 13 mޤ^i cKvwkZ evsjvi Avjvob cwKvi 1g cvZvq cKvwkZ GwZgLvbv Kgci bvg KvwU KvwU UvKv AvZmvZ msv LeiwU Avgv`i `w MvPi nq| D msev`wU m~Y wg_v evbvqvU, ZKx Ges Dk cևYvw`Z cKZ gvwjKK DQ` c~eK Rvi c~eK RvqMv `Lj KiZt AvZmvZ Kivi nxb cqvm gv|
 Click for Details
evYevwoqvi AvjxM bZv BKevj AvRv` nZvKv:
`yB eQiI bvq wePvi cvw߇Z kwZ cwievi-cavbgxi n͇c Kvgbv

GBP.Gg.wmivR, evYevwoqv
AvR 21 Avei| evYevwoqvi mivBj DcRjv AvIqvgxjxMi wmwbqi mnmfvcwZ G.K.Gg. BKevj AvRv` nZvKvi `yB eQi| Rjvi PvjKi GB ivRbwZK nZv gvgjvi Avmvgxiv Av`vjZ _K Rvwgb wbq Gm cKvk Nyi eovQ GjvKvq|
 Click for Details
AvLvDov je`i w`q 70 gwUKUb Pvj Mj fviZ
evYevwoqv cwZwbwa
evYevwoqvi AvLvDov je`i w`q fviZi wcyiv ivR cևek KiQ 70 gwUKUb Pvj| MZKvj mvgevi mKvj mvo 10Uvq GB Pvj Rjvi AvM be`i _K PviwU KvfvW fvb Ki AvLvDov je`i nq fviZi wcyiv ivR cևek Ki| wcyiv ivRi Lv` `vgi KgKZviv e`i DcwZ _K Pvjevnx KvfvWjv eyS bb|
 Click for Details
bvwmibMi cuvP RyqvwiK Kviv`
evYevwoqv cwZwbwa
evYevwoqvi bvwmibMi Ryqvi Avmi _K AvUKi ci cuvP RyqvwiK Kviv` c`vb KiQ vggvb Av`vjZ| `cviv njb, DcRjvi MvKY BDwbqbi b~icyi Mvgi ZvRyj Bmjvgi cy gwnKzj Bmjvg (40), gZ myiR Avjxi Qj wjji Avjx (45), KzwjKzv Mvgi iwgR Dwχbi Qj evqwR` wgqv (25), Zvni wgqvi Qj Rvni wgqv (35) I Ave`yj nvB fzBqvi cy Ajx Avnv` fzBqv (28)|
 Click for Details
^v SzuwK GovZ mPZbZv evovbvi j Gvcvjv nmwcUvjm XvKv Pvjy Kijv nj_ PK wMdU
MZ 19k Avei 2014, mKvj 10Uvq Gm wU Gm nvwsm wjwgUWi GwwKDwUf wWii I wmBI Avi evwmj Ges wekl AwZw_ ^bvgab cwZ, KgbIqj_ AvwKU Gmvwmqkb Ges evsjv`k AvwKU BbwwUDUi cwmWU I cwiek Av`vjbi GKRb mwq cev gvevki nvmb DcwZ _K ҇nj_ PK wMdU Gi gvoK DbvPb Kib| Click for Details
bveZv mU Puv`cyi dwi PjvPj evnZ
K Gg gvmy` t bveZv mU Pvu`cyi-kixqZcyi biU dwi PjvPj evnZ nQ| GZ `yB cvo cwZw`bB jM _vKQ Zxe hvbRU|
mgmv mgvavb kwbevi mKvj weAvBWweDwUwmi Pqvigvb gv. wgRvbyi ingvb Pvu`cyi-kixqZcyi dwi mvwfm cwi`kb Avmb| G mgq wZwb weAvBWweDwUG KZci m K_v ejb|
 Click for Details
Ub KvUv co wKkvii gZy
vd wicvUvi t Pvu`cyii nvRxM AvtbMi Ub ԇgNbv Gcևmi wbP KvUv co ivmj (14) bvgi GK wKkvi gviv MQ| iveevi ivZ 10Uvi w`K nvRxMi KsMvBk GjvKvq G NUbv NUQ| ivmj nvRxM DcRjvi `kMvuI Mvgi nvweeyi ingvbi Qj|
vbxqiv Rvbvq, PMvg _K Pvu`cyiMvgx AvtbMi Ub gNbv Gcm ivZ 10Uvi w`K nvRxMi KsMvBk GjvKv w`q hvevi mgq Gi wbP KvUv co ivmj|
 Click for Details
bvUvi `ywU evmi msNl wbnZ 35
vd wicvUvi||
bvUvii eovBMvg DcRjvi ivvKi gvo `ywU hvxevnx evmi gyLvgywL msNl kl Lei ch 35 Rb wbnZ nqQ| GZ AvnZ nqQb AZ 40 Rb|
bvUvii cywjk mycvi evmy`e ewYK mܨv 7Uvi w`K Rvbvb, bvUvii ebcvov nvBIq _vbvq 24 Rbi gi`n ivLv nqQ| Gi evBi bvUvi m`i nvmcvZvji gM 5 Rbi gi`n iqQ|
 Click for Details
gv`K wbqY me gnjK GwMq AvmZ ne: Rjv ckvmK nvmvbyvgvb Kjvj
vd wicvUvi||
Kzwgjv Rjv ckvmK gvt nvmvbyvgvb Kjvj ejQb, gv`KK wbqY AvbZ me gnjK GwMq AvmZ ne| bPr gv`Ki AvMvmb Kywgjvi hye mgvR asm nq hve| hvi hvi Aevb _K bkvi evcvi hye mgvRK wbirmvwnZ Kiv DwPZ| wZwb 20 Avei mvgevi `ycyi Kzwgjv Rjv mvsevw`K BDwbqbi (wmBDR) bZe` `Lv KiZ Mj Zv`iK Gme K_v ejb|
 Click for Details
10 wewRwei Awfhvb gv`K`emn gvjvgvj AvUK
wbR^ Mvq`v Z_i wfwˇZ MZKvj 20 Avei 2014 ZvwiL AvbygvwbK ivZ 01.00 NwUKvq mye`vi gvt kwn`yj nK Gi bZZ PMvg weIwci AvIZvaxb mbi wej GjvKvq Awfhvb cwiPvjbv Ki 138 evZj fviZxq Bw AvUK Kiv nq| AviI GKwU Awfhvb MZ 19 Avei 2014 ZvwiL w`evMZ ivZ 09.25 NwUKvq nvwej`vi gvt Avwgij Bmjvg Gi bZZ eoRvjv weIwci AvIZvaxb cuvP_ywe GjvKvq Awfhvb cwiPvjbv Ki 20 wU Bqvev UvejU Ges 48 evZj fviZxq dwwWj AvUK Kiv nq| Click for Details
PMvg wefvMi k DcRjv PqvigvbK wWGgG Kzwgjvi Awfb`b
Kzwgjv AwRZn gnvwe`vjqi mveK Aa I Av`k m`i DcRjvi Pqvigvb Aa gvt Ave`yi iDd PMvg wefvMi k DcRjv cwil` Pqvigvb wbevwPZ nIqvq MZ iweivi DcRjv cwil` Kvhvjq cyeK w`q Awfb`b Rvbvb wWcvgv gwWKj Gmvwmqkbi mfvcwZ Wv. gvt kvn` wgqv, gnvmwPe Wv. gvt wgRvbyi ingvb meyR, A_ welqK mv`K Wv. gvt Ave`yj AvDqvj miKvi, wmwbqi mn-mfvcwZ Wv. gvt kvn Avjg, Wv. gvt gvZvje nvmb, mn-mv`K Wv. gvt byij Avwgb dviK, Wv. byib bex, Wv. Rwmg Dwb, Wv. gvt bqvgZ Djvn| Click for Details
mvsevw`K wR Gg kvnxbi ivMgywi Rb AvR ev`Avmi evBZzj Avwgb gmwR` wgjv`
vd wicvUvi t Puv`cyi Uwjwfkb mvsevw`K dvivgi mvavib mv`K, Pv`ucyi cmKvei m`m I `wbK Pvu`cyi cwZw`bi cavb mv`K wR Gg kvnxb Gi Av ivMgyw Kvgbvq AvR 21Avei mvgevi ev`Avmi knii kc_ PZi evBZzj Avwgb Rvg gmwR` Uwjwfkb mvsevw`K dvivgi AvqvRb wgjv` gvnwdj I `vqvi AvqvRb Kiv nqQ| Click for Details
nvBgPi AvjxM bZv wgRvbyi ingvbi `vdb mb
nvBgPi cwZwbwa t nvBgPi DcRjvq 5bs nvBgPi BDwbqbi Pqvigvb cv_x I AvjxMi bZv wgRvbyi ingvb miKvi (45) Kvvi ivM Avv nq MZ 19 Avei ivZ 12Uvq Zvi wbR evwoZ BKvj KwiqvQb ( BbvwjjvwntivRDb)| wZwb `xN w`b hver `yivM evwa Kvvi Avv nq fvM wQjb| gigi `yB Qj xmn e AvZxq ^Rb iL MQb| Click for Details
gZje hyejxMi KwgwU MVb wbq DRbv
gZje cwZwbwa t gZje `wY DcRjvi bvqiMvuI `wY BDwbqb AvIqvgx hyejxMi 1bs IqvW KwgwU MVb wbq Awbqgi AwfhvM KiQb IqvW hyejxMi mfvcwZ cv_x Avt gvjK mI`vMi I mvaviY mv`K cv_x gwbi nvmb I hyejxM bZv Rvjvj, Mvwe`Nvl, wicb Nvl, bvUz `vm, gvmy` I kvgxg mn AakZvwaK bZvKgx| Click for Details
gZje Bqvevmn `yhyeK AvUK
gZje cwZwbwa t gZje `wY _vbv cywjk Awfhvb Pvwjq Bqvevmn Lvik` Avjg (35) I gwbij Avjg wece (30) bvgK `yhyeKK AvUK KiQ| MZKvj 20 Avei mܨvq Mvcb msev`i wfwˇZ _vbvi GmAvB gvk`yj Avjg f~Bqv DcRjvi Dcv`x Di BDwbqbi jRvKvw` Mvg GjvKv _K byij Bmjvg gvvii Qj Lvik` AvjgK 10wcP Bqvevmn AvUK Ki _vbvq wbq Avm| Click for Details
Puv`cyi Abycg bvUMvxi Abyvb mvgvRi Aeq iLZ bvUKi wekl f~wgKv iqQ
tBevnxg KvRx Ryqj

vd wicvUvi t Puv`cyii my-cwiwPZ bvU msMVb Abycg bvUMvxi bvUK biKi `iRv f g¯ nqQ| MZKvj mܨvq Puv`cyi Rjv wkKjv GKvWgx g bvUK g¯ c~e AvjvPbv mfvq cavb Aw_wZi ee ivLb mvswZK msMVK I Zib mgvR meK KvRx gvnv` Ryqj| wZwb ejb, bvUK mgvRi `cY wnme hyM hyM ai KvR KiQ|
 Click for Details
Bwt Avyj LvjK ZvjyK`vi KPzqvi eviqviv DP we`vjq mfvcwZ wbevwPZ
KPzqv cwZwbwa||
KPzqv DcRjvi HwZnevnx eviqviv DP we`vjqi cwiPvjbv cl`i mfvcwZ wnme wewk mgvR meK I Bwwbqvi Avyj LvjK ZvjyK`vi wbevwPZ nqQb| MZ 4 Avei (kwbevi) we`vjqi mvaviY mfvq DcwZ m`m`i c֯ve I mg_bi gvag ZvK wbevwPZ Kiv nq| Bwwbqvi Avyj LvjK ZvjyK`vi KPzqv DcRjvi eviqviv Mvgi Awaevmx gig mvbvwgqv ZvjyK`vii cy|
 Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.