» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
Avei 30, 2014, enwZevi : KvwZK 15, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 RgKvjv AvqvRb ijgxi Mvq njy`
dvgMU hb GK L Kzwgjv, Kvj weq

gwnDwb gvjv/gvmygyi ingvb gvmy`|| RgKvjv AvqvRbi ga w`q Avb`gyLi cwiek XvKvi dvgMU Kwlwe` BbwwUDkb ijgx gywReyj nK gywRe I nbydv Avvi wivi Mvq njy` AbywZ nq| eyaevi `ycyi i nIqv Abyvb weKj mvo 4Uvq kl nq| Kzwgjv I Pvw`bvi ivRbwZK bZe`, ei-Kbi ^Rb`i DcwwZZ dvgMU GK L Kzwgjvq ic bq|
 Click for Details
ekx eqm weq Ki Wvej Avb` DcfvM KiwQ : ijgx
kvnvRv`v Ggivb||
Avgvi hLb ^vfvweK weqi eqm nqwQj ZLb weq Kij h Avb` Avwg DcfvM KiZvg AvR ekx eqm weq Ki Zvi Pq Wvej Avb` DcfvM KiwQ| KviY, Avgvi GB weq wbq mviv `k evcx Avgvi f, fvKvsLx _K i Ki Kgxiv h fve AvgvK mj dvb mvvZ Drmvn Dxcbv I gj Kvgbv Ki hvQb H eqm weq Kij nqZv Zv Avwg cZvg bv|
 Click for Details
wbRvgxi dvuwmi Av`k
vd wicvUvi||
gvbeZvweivax Acivai gvgjvq RvgvqvZ Bmjvgxi Avwgi gwZDi ingvb wbRvgxi dvuwmi Av`k w`qQb UvBeybvj|
eyaevi `ycyi 12Uv 20 wgwbU AvRvwZK Aciva UvBeybvj-1-Gi Pqvigvb wePvicwZ Gg BbvqZyi iwngi bZZvaxb wZb m`mi e G ivq `b| ei Aci `yB m`m njb wePvicwZ Rvnvxi nvmb I wePvicwZ Avbvqvij nK|
 Click for Details
enwZ, iwe I mvgevi RvgvqvZi niZvj
vd wicvUvi||
gywhyKvjxb gvbeZvweivax Aciva RvgvqvZ Bmjvgxi Avwgi gwZDi ingvb wbRvgxi dvuwmi ivqi cwZev` enwZ, iveevi I mvgevi niZvj WKQ RvgvqvZ Bmjvgx|
eyaevi `ycyi ivqi ci fvicv Avwgi gKeyj Avngv` I fvicv mUvwi Rbvij kwdKyi ingvb GK weewZZ G Kgm~wP NvlYv Kib|
 Click for Details
Pvw`bvq RvgvqvZi wZb bZv AvUK gnvmoK wewRwei Unj
Pvw`bv cwZwbwa :
71i gvbeZv weivax Aciva AvRvwZK Aciva UvBeybvj RvgvqvZi Avgxi gvI. gwZDi ingvb wbRvgxi dvuwmi ivq NvlYv Kivi ci _K D nq DV Kzwgjvi wewfb GjvKv| ivq NvlYvi cici UvBeybvji ivq Aea `vwe Ki Ges ivq cZvLvb Ki RvgvqvZ bZv gvI. gwZDi ingvb wbRvgxi gywi `vweZ wevf Ki RvgvqvZ I wkwei Kgxiv|
 Click for Details
nvmcvZvj 5w`b Avb AvZ GK wk
vd wicvUvi
Kzwgjvq nvmcvZvj 5w`b Avb Aevq co AvQ AvZ GK wk| AwffveKnxb wkwUK nvmcvZvji KvRyqvwjwU IqvW iL wPwKrmv w`Q nvmcvZvj KZc|
Kzwgjv gwWKj KjR nvmcvZvji cwiPvjK Wv.nvwee Ave`yjvn mvnj Rvbvb,25 mޤ^i evYevwoqvi Kmev DcRjvi bvqvcvov Mvgi gvmy` ivbv 12eQii G wkwUK fwZ Ki hvb|
 Click for Details
Kzwgjv-bexbMi moK 15 w`b ci hvb PjvPj ^vfvweK
gyiv`bMi cwZwbwa:
Kzwgjv-bexbMi moK hvb PjvPj 15 w`b ci ^vfvweK nqQ| eyaevi mKvj hvb PjvPj ^vfvweK nq| Rjvi gyiv`bMi DcRjvi Kzwgjv bexbMi moKi gUsNi GjvKvq PjwZ gvmi 14 ZvwiL mKvj AwZwi wmgU evSvB 10 PvKvi GKwU UvK eBwj weR cvi nZ wMq weR f Lvj co hvq|
 Click for Details
evwo wdiZ cviQ bv Kzwgjv KvivMvi AvUK 7 fviZxq
wePvi kl njI wbR `ki Aenjvq

ZvwiKzj Bmjvg Zib ||
wePviKvh kl mvRv LvUvi gqv`I kl nq MQ AvR _K `yB AvovB eQi AvM| ZeyI AvBbMZ RwUjZv I wbR `ki KZci Aenjvi KviY evwo wdiZ cviQ bv Kzwgjv KvivMvi AvUK 7 fviZxq| evwo wdiZ evKzj GB exiv GK cKvi gvbeZi Rxeb hvcb KiQ evsjv`k bvgK ci`kx GK KvivMvi|
 Click for Details
Pvu`cyi-Kywgjv gnvmoK Aeiva
vd wicvUvi t Pvu`cyi nvRxM e`ywZK Uvdigvi cybtvcbi `vweZ Pvu`cyi-Kywgjv AvwjK gnvmoK Aeiva Kib GjvKvevmx| Aek cywjk Gm Uvdigvi cwZvcbi Avkvm w`j Zviv Aveiva Zyj bq|
MZKvj eyaevi mKvj 10Uv _K 11Uv ch nvRxMi evwKjv evRvi G Aeiva Kgm~wP cvjb Kib GjKvevmx|
 Click for Details
gv`K `e wbqY Awa`߇ii Awfhvb 8 KwR MuvRvmn AvUK-1
Mvcb msev`i wfwˇZ gv`K`e wbqb Awa`i, Kzwgjv Dc-A‡ji m`i `wY mvKji cwi`kK gvt Avnmvb nvwee Gi bZZ GKwU wekl wUg MZKvj fvi bvqvLvjxMvgx bvqvLvjx Gcm bvgxq Ub Zjvkx Ki 08 KwR MuvRv mn gv: Ave`yj gwR`, (26), wcZv- `iek Avjx, mvs- eRiv, _vbv- mvbvBgyox, Rjv- bvqvLvjxK nvZ bvZ AvUK Ki| Click for Details
evYcvovq Gwmjv c`wU `xN 9 eQi 7 gvm b
evYcvov cwZwbwa||
mnKvix Kwgkbvi f~wg GKwU iZc~Y miKvix `i njI Kzwgjv Rjvi evYcvov DcRjvi mnKvix Kwgkbvi f~wg(Gwmjv) c`wU `xN 9 eQi 7 gvm 2w`b hver b Mo AvQ| GZ Ki GjvKvi RbMb G `i _K mwVK mev cvQb bv| `xN G mgq DcRjv wbevnx KgKZvMb AwZwi `vwqZ cvjb Ki AvmQb|
 Click for Details
Kzwgjvq wewRwei Awfhvb gv`K`e R|| AvUK-1
Zvcm P` miKvi|| 10 eWvi MvW evUvwjqb AwabvqK jt KYj gvt RvwKi nvmb Gi mvweK w`K wb`kbvq wbR^ Mvq`v Z_i wfwˇZ MZ 28 Avei weKvj cb 5Uvq nvwej`vi gvt Rvgk` Avjxi bZZ Kzwgjv KvZqvjx _vbvaxb Avb`cyi GjvKvq Awfhvb Pvwjq fviZxq 2 evZj dwwWj Ges 5 evZj Kd wmivcmn GK gv`K eemvqxK AvUK KiQ wewRwe-10| Click for Details
`vD`Kvw`Z mvo Qq gvmi At^ˡv KvRi gq Avwdqv
vd wicvUvi|| Kzwgjvi `vD`Kvw` DcRjvi `wY bMi Mvgi gZ Avjx AvKei Gi gq Avwdqv Avvi (14) Qq gvm Dwbk w`bi At^ˡv|
GRvnvi m~ Rvbv hvq- cUi `vq MZ 3 ermi hveZ cwZw`b evox nZ Avmv-hvIqv Ki GKB Mvgi gvt gby wgqvi Ni wRqi KvR KwiZb Avwdqv Avvi| MZ 19 deqvwi eyaevi weKj 4Uvq Avwdqv AvviK Ni GKjv cq gyL Pc ai Zuvi BQvi wei Rvi c~eK alY Ki LvjvZv fvB gv: byibex cKvk bex (22)|
 Click for Details
Pvw`bvq GK ivZ 6wU cwievi `yal WvKvwZ t AvnZ 2
gvmygyi ingvb gvmy`,Pvw`bv||
Pvw`bv DcRjvi gvBRLvi I evoiv BDwbqb GK ivZ 6wU cwievi `yal WvKvwZi NUbv NU| MZ gjevi ivZ 15-20 Rbi mk WvKvZ`j AvBbi jvK cwiPq w`q Ni cևek Ki 3 jvwaK UvKvi gvjvgvj jyU bq| Gmgq euvav w`Z wMq WvKvZ`i eaiK gviai 2 Rb Mnea~ AvnZ nq|
 Click for Details
Pvw`bvq niZvji wei AvIqvgxjxMi wevf wgwQj
Pvw`bv cwZwbwa||
RvgvqvZ Bmjvgxi WvKv niZvji wei wef wgwQj ei KiQ Pvw`bv DcRjv, ci AvIqvgxjxM I mnhvMx msMVbi bZvKgxiv| dvuwmi ivq NvlYvi ci MZKvj eyaevi weKj Pvw`bv `jxq Kvhvjq _K wgwQjwU ei nq XvKv-PMvg gnvmoKmn cavb moKjv c`wY Ki| Gmgq Zviv RvgvqvZi Avgxi gwZDi ingvb wbRvgxi duvwmi ivq mvl cKvk Ki Avb`-Djvm KiQ|
 Click for Details
wek vK w`em vK Avv iZMfvK wPwKrmK bZe`i kv vcb
vd wicvUvi||
MZKvj 29 Avei wek vK w`em Kzwgjv gwWKj KjR nvmcvZvji Kweb fwZ vK Avv Kzwgjv m`ii iZMfv gv KvRx Lvw`Rv eMgK kv Rvbvb weGgG I BUvwb wPwKrmK cwil`i bZe`| gwWKj KjR nvmcvZvji cwiPvjK Wv. nvwee Ave`yjvn mvnj, K`xq weGgG bZv I Gbm_wmqv wefvMxq cavb AavcK Wv. gnwmbyvgvb Payix, wbDiv gwWwmb wefvMi wekl wPwKrmK Wv. bvRgyj nvmvb Payix, Wv. cvbb `vm, Wv. Ave`yjvn Avj nvmvb, gwWwmb wefvMxq cavb AavcK Wv. gvt kvnve Dxb, AavcK Wv. gvt gvneyeyj Bmjvg gRyg`vi, Wv. gvt ZviK Avng`, Wv. gvt nvwdRyi ingvb, KvwWIjwR wefvMxq cavb Wv. gvt wgRvbyi ingvb, wbDiv gwWwmb wefvMi wPwKrmK Wv. GBPGg Kvqmvi, Wv. ZvbwRbv mn Abvb wefvMxq cavb I wPwKrmKMY gwWKj evWi gvag wbqwgZ wPwKrmv c`vbi dj mKji `vqvq G iZMfv gv gZzi c_ _K Avjvni ingZ AbKUv myZvi c_ iqQb|
 Click for Details
jvKmvg iwe ez wiUBjvi mjb
jvKmvg cwZwbwa|| jvKmvg iwe ez wiUBjvi mjb AbywZ nqQ| GZ cavb AwZw_ wQjb iwei Gwiqv gvbRvi Rwmg Dwb| iwei jvKmvg wWwweDUi gv GUvicvBRi ^vwaKvix AavcK Aveyj Lvqii mfvcwZZ Abyvb ee ivLb iwei ez wiUBjvi gvt wgRvbyi iwk`, Avwgbyj Bmjvg, Kvgivgvb mvnvM cgyL| Click for Details
evYcvovq we`kx g`mn Mvi-2
evYcvov cwZwbwa||
evYcvov _vbv cywjk DcRjvi wewfb GjvKvq Awfhvb Pvwjq we`kx g`mn `yB gv`K eemvqxK Mvi Ki Kzwgjv Rj nvRZ ciY KiQ| _vbv m~ Rvbv hvq, MZ gjevi ivZ _vbvi GmAvB ij Avwgb I mxq dvm DcRjvi `Dk GjvKvq Awfhvb Pvwjq 6 evZj Bwmn `Dk `wY cvov Mvgi gZ iqvQZ Avjxi Qj Ave`yj gvbvb (42) cKvk gybvdK AvUK Ki _vbvq wbq Avm|
 Click for Details
`wevi PvjvB g`mn MdZvi- 1
gvt mvBdzj Bmjvg, `wevi||
MZ gjevi w`evMZ ivZ 5 wjUvi PvjvB g` mn gvt wejvj Iid evsjv wejvj(35) K AvUK KiQ `wevi _vbv cywjk| m Kzwgjv Rjvi `wevi DcRjvi RvdiM BDwci nvmbcyi Mvgi gZ bvqe Avjxi Qj| cywjk Rvbvq, Mvcb msev`i wfwˇZ _vbvi Dc-cwi`kK(Gm.AvB) gvt mvB`yi ingvbi bZZ GK`j cywjk GKwU evRvii evM `yBwU `yB wjUvi cvwKi evZj, 04(Pvi) wjUvi Ges GKwU cvwKi evZj 01(GK) wjUvi PvjvB g` mn gvU 05 wjUvi g`mn ZvK AvUK Ki Gevcvi cywjk ev`x nq Zvi wei 1990 Bs mbi gv`K `e wbqY AvBb gvgjv `vqi Ki, gvgjv bs 21|
 Click for Details
evW dv UvK wdDPvi wjWvi (GdwUGdGj) eywbqv`x Kvm i
MZKvj 29 Avei 2014 evW dv UvK wdDPvi wjWvi`i Rb AvqvwRZ 122 Rb GdwUGdGj`i GK gvm evcx eywbqv`x cwkY Kvm (2q evP) i nqQ| evsjv`k KwDUvi KvDwj Gi mnvqZvq evWi D`vM AbywZ eywbqv`x cwkY KvmwUi Dvabx Awaekb mfvcwZZ Kib evWi AwZwi gnvcwiPvjK gvnv` gxi Kvmg| Click for Details
ivMx`i cZvkv AbK wK Avgv`i m`iI mxgveZv iqQ : ZˡveavqK Puv`cyi nvmcvZvj
vd wicvUvi t ^vmevq ^QZv Avbqb I Revew`wnZv wbwZKiY Ges wPwKrmv mevi mvweK gvbvbqbi j 250khv wewk Puv`cyi Rbvij nvmcvZvj KZci mv_ mbvKi gZwewbgq mfv AbywZ nqQ| MZKvj eyaevi `ycyi 1Uvq nvmcvZvj wgjbvqZb mfvq mfvcwZZ Kib mbvK m`m I ^v welqK Dc-KwgwUi AvnvqK Wvt gvt G wKD ij Avwgb| Click for Details
Puv`cyi weGbwc A I mnhvMx msMVbi mg^q mfv AbywZ
vd wicvUvi t Puv`cyi cimfvi 12bs IqvWi D`vM weGbwc A I mnhvMx msMVbi mg^q mfv AbywZ nqQ| MZKvj weKj knii wecbxevM cvwU nvDR mfvq cavb AwZw_i ee ivLb, ci weGbwci mfvcwZ AvW. mwjg Djvn mwjg| wekl AwZw_i ee ivLb Rjv weGbwci hyM-mv`K gwbi Payix|...  Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.