» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
bf^i 22, 2014, kwbevi : AMnvqY 8, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 evsjv`ki `vcyU Rq
vd wicvUvi||
eQii cvq kl| eQiUv evRB MQ evsjv`k `ji| 12wU IqvbW Lj Rq bB GKwUZI| Dv AvQ AvdMvwbvbi KvQ `ki gvwUZ ni hvIqvi `nb| Aekl eQii kl Gm ii Z hb cևjc w`Z i Kij evsjv`k| U cvIqv mvdji myiUv _vKj wmwiRi c_g IqvbWZI| PMvgi Ri Avng` Payix wWqvg wR^veyqi wec 87 ivb wRZQ evsjv`k|
 Click for Details
wZZvm AvjxMi `yB Mci msNl wbnZ 1 cywjkmn AvnZ AakZvwaK:`vKvb fvsPzi-jyU
Igi dviK wgqvRx, wZZvm||
Kzwgjvi wZZvm AvwacZ weviK K` Ki AvjxMi `yB M֓ci ga msNl UuUvwe nq GKRb wbnZ nqQ| wbnZ iRvDj Kwig mUz wgqv (45) KjvKvw` Mvgi Ave`yj Revii Qj| msNli mgq kZvwaK ivD wj Qvo Dfq c| wjZ 4cywjkmn Dfq ci AakZvwaK ew AvnZ nqQ|
 Click for Details
AvR Kzwgjvq AvmQb bRij Bmjvg Lvb
vd wicvUvi||
AvR Kzwgjvq AvmQb weGbwci vqx KwgwUi m`m bRij Bmjvg Lvb| AvMvgx 29 bf^i Kzwgjv weGbwci -Gici Pqvicvmb eMg Lvj`v wRqvi Rbmfvi c֯wZ mK RvbZ wZwb Kzwgjvq AvmQb|
Pqvicvmb eMg Lvj`v wRqvi Rbmfvi c֯wZ mK RvbZ wZwb Kzwgjvq AvmQb| Kzwgjvq Lvj`v wRqvi mgvek c֯wZ KwgwUi cavb mg^qKvix bRij Bmjvg Lvb ejv 11Uvq gnvbMixi agmvMi cvo Awdm Rjv weGbwci bZe`i mv_ gZwewbgq Kieb|
 Click for Details
QvjxM bZv wkcbi wei gvgjv
vd wicvUvi||
MZKvj ivZ 12Uvi w`K GK eemvqxK wbhvZbi AwfhvM Kzwgjv `wY Rjv QvjxMi mvsMVwbK mv`K Mvjvg mvivIqvi wkcbi wei Kzwgjv KvZqvjx gWj _vbvq gvgjv `vqi Kiv nqQ `wY Rjv QvjxMi mvsMVwbK mv`K Mvjvg mvivIqvi wkcbi wei Kzwgjv KvZqvjx gWj _vbvq gvgjv `vqi Kiv nqQ|
 Click for Details
Kzwgjv mbvwbevm mk evwnbx w`em D`hvcb
vd wicvUvi
44Zg mk evwnbx w`em D`&hvcb Dcj MZKvj 21 bf^i evi Kzwgjv mbvwbevm kb Awdmvm gm cֽY AvqvwRZ mseabv Abyvb Kzwgjv,Puv`cyi I evYevwoqvi Rjv gywhvv msm`i Kgvvi, gywhvv I Rjv AvjxMi bZviv Ask MnY KiQb| weKj 4Uvq AwZw_`i ^vMZ Rvwbq ee ivLb, Rbvij Awdmvi Kgvws 33 c`vwZK wWwfkb Ges Gwiqv Kgvvi, Kzwgjv Gwiqv gRi Rbvij gv. Rvwn`yi ingvb, GbwWBD, GGdWweDwm, wcGmwm, wR cvm|
 Click for Details
dvqvi mvwfmi cևqvRbxq bv^vi m^wjZ evsjv`k c_g
wewW dvqvi mvwfm dvbeyK bvg bqv mdUIqvi Zwi

vd wicvUvi||
esjv`k GB c_g cևqvRbxq mKj dvqvi mvwfm Gi bv^vi w`q Zwi Kiv nqQ bZyb Avcm wewW dvqvi mvwfm dvbeyK| vUdvbi Rb Zwi GB AvcmwUZ _vKQ mviv`ki mKj dvqvi mvwfm kbi bv^vimn Awa&Zi KgKZv, Iqvi nvDR B݇ci, Uwbs Kgc KgKZv`i eeZ miKvwi bv^vi mg~n|
 Click for Details
`vD`Kvw` cmKvei bZzb KwgwU MVb
evi gvt nvweeyi ingvb nvwee (BdvK) K mfvcwZ, gvt RvwKi nvmb nvRvix (fvii cvZv) K mvaviY mv`K I gvt AvjgMxi nvmb (Kzwgjvi KvMR) K mvsMVwbK mv`K Ki `vD`Kvw` cmKvei 3 eQi gqv`x 25 m`m wewk bZzb KvhKix KwgwU Ges 37 m`m wewk mvaviY KwgwU MVb Kiv nqQ| KvhKix KwgwUi Abvbiv njb, Gg.GBP gvnb (Avgvi `k),kvn& Avvivgvb (w`bKvj),gwdRyi ingvb wjjy (gy mvsevw`K), evmy`e Nvl (WmwUwb), gvt Igi dviK wgqvRx (Kvji K), Rwmg Dwb gvjv (BbwKjve), gvnv` nvwbd Luvb (bqvw`M), Wvt Avt gvbvb gvjv (cvi), Ave`yi ingvb Xvjx (c_g Avjv), KvDQvi Avng` (evsjvi evZv), gv.Avjx Avkivd Lvb (fvii mgq), gvt kvgxg ivqnvb (RbK),gvnv` Avjx kvnxb ( Avgv`i mgq) gvkv Aviv Avvi Rwj (Avgv`i A_bwZ), kvnxb Avng` Payix (Lei), gvt AvwbQzi ingvb (gvbeRwgb), gvt mwdKzj Bmjvg (Leic), Bgivb nvmb gvmy` (ewYK evZv), Avyj Avj gvgyb (gy K), gvt byij Avwgb wgqvRx (`ki c), gvt ij Avwgb (Avgv`i Kzwgjv) I gvt wjqvKZ nvmb (ivRc_ evZv)| Click for Details
gyiv`bMii wdivR g^vii wei gvgjvi cwZev`
vd wicvUvi
Kzwgjvi gyiv`bMii eviv BDwbqbi mveK g^vi `jZcyi Mvgi nvRx wdivR wgqvi wei bvbv Pv I wg_v gvgjvi cwZev` mvsevw`K mjb KiQ Zvi Qj gv. gvgyb wgqv| MZKvj evi mKvj Kzwgjv gnvbMixi GKwU nvUj G mvsevw`K mjbi AvqvRb Kib| mvsevw`K mjb wcZvi gyw Pq gvgyb ejb, GjvKvi vm Ges KzPx wnme cwiwPZ gvqyb Kweii loh I Pv wkKvi nq Zvi evev AvR Rj nvRZ iqQb|
 Click for Details
bvjKvU xK Mjv wUc nZv
bvjKvU cwZwbwa||
bvjKvU hZzKi `vweZ cvl ^vgx KZK x nvwQbv AvviK (24) Mjv wUc nZv Kivi NUbv NUQ| MZ enwZevi weKj mvo 3Uvq bvjKvU cim`ii Mvkvj gyw evwoZ NUbvwU NUQ| nvwQbvi Mjvq AvNvZ wP iqQ| wbnZ nvwQbv Avvii AvwkKzi ingvb bvg Pvi eQii GKwU Qj mvb iqQ|
 Click for Details
gqbvgwZ KvUbgU Rbvij nvmcvZvj 6k ivMxK webvg~j wPwKrmv mev
eywoPs cwZwbwa ||
Kzwgjv KvUbgU mbvevwnbx KZK cwiPvwjZ gqbvgwZ KvUbgU Rbvij nvmcvZvj mk evwnbx w`em Dcj MZKvj evi webvg~j wPwKrmv mev c`vb Kiv nqQ| w`bevcx Kvhg wewfb ivM Avv 581 Rb ivMxK webvg~j G wPwKrmv mev c`vb Kiv nq| evi mKvj nvmcvZvj cwiPvjbv cl`i cavb wbevnx KgKZv j. Kbj Gd Gg kvgxg Avnv` GgwcGBP,GdwmwRwc G wPwKrmv mev Kvhgi Dvab Kib|
 Click for Details
wewRwei Awfhvb gv`K`e I Abvb gvjvgvjmn AvUK- 1
10 eWvi MvW evUvwjqbi AwabvqK jt KYj gvt RvwKi nvmb Gi mvweK w`K wb`kbvq wbR^ Mvq`v Z_i wfwˇZ MZ 20 bf^i 2014 ZvwiL AvbygvwbK `ycyi mvo 2Uvq NwUKvq nvwej`vi gvt gwZDi ingvb Gi bZZ Mvjvevox cv Gi `vwqZc~Y Mvjvevwo wmGbwR kb bvgK GjvKvq Awfhvb cwiPvjbv Ki fviZxq 07 evZj Bwmn gv`K eemvqx gvt nvbvb wgqvK (22), AvUK Ki| Click for Details
bvjKvU DcRjv weGbwc AvnevqK gvevki Avjg fyuBqvi wbtkZ gyw `vwe
ZvRyj Bmjvg, bvjKvU cwZwbwa- KzwggVv Rjv weGbwci mn-mfvcwZ, bvjKvU DcRjv weGbwci AvnevqK gvevki Avjg fuyBqvK ivRbwZK I lohg~jK wg_v gvgjvq MdZvii cwZev` I wbtkZ gywi `vweZ DcRjv I ci weGbwci D`vM MZKvj evi `ycyi DcRjv weGbwc Kvhvjq GK msev` mjb AbywZ nq| Click for Details
XvKv-PMvg gnvmoKi Pvw`bv Ask WvKvZ `ji `ivZ AevnZ
gvmygyi ingvb gvmy`, Pvw`bv||
XvKv-PMvg gnvmoKi Kzwgjvi Pvw`bv Ask WvKvZ `ji Kvhg mwq iqQ| gnvmoKi G Ask cvqB iW Qyo Mvwoi MwZ iva Ki WvKvwZi NUbv NU| wewfb mgq cywjk IB WvKvZ `ji GKvwaK m`mK MdZvi KijI AvBbi duvK-duvKo w`q ei nq Gm IB WvKvZ `ji m`miv di mwq nq DV|
 Click for Details
Pvw`bv cimfvi cuvP bs IqvWi Dc-wbevPb 23 wWm^i
Pvw`bv cwZwbwa||
Pvw`bv cimfvi m`i 5bs IqvWi Dc-wbevPbi Zdwmj NvlYv Kiv nqQ| PjwZ gvmi 18 ZvwiL wbevPb Kwgkb mwPevjq I vbxq miKvi (cimfv) wbevPb wewagvjv Abymvi 19 bf^i G Zdwmj NvlYv Ki Rjv wbevPb Kwgkb| wmwbqi Rjv wbevPb Awdmvi ivk`yj Bmjvg ^vwiZ MY-wew߇Z Pvw`bv cimfvi 5bs IqvWi KvDwji Avmb k~b c` Dc-wbevPbi Zdwmj NvlYv Kiv nq|
 Click for Details
bMixi 4bs IqvW Kvvb evRvi weGbwci A msMVbi evcK MYmshvM
gvt ZwiKzj Bmjvg ZiY||
AvMvgx 29 k bf^i Kzwgjvq wekvj Rb mgvek Kzwgjvq evcK Kgm~wPi Ask wnme MZKvj mKvj 10Uvq 4 bs IqvW Kvvb evRvi GjvKvq weGbwc, hye`j, Qv`j, kwgK `j, KlK `jmn wewfb A msMVb evcK MYmshvM Kib| G mgq bZvKgx`i gvS evcK Avb` Drmvn Dxcbv `Lv hvq bZv Kgxiv 29 k bf^i mgvek evcK DcwwZi Rb RbMYi evwo wMq MYmshvM Kib|
 Click for Details
BQjvi KK_v
gvmy` ivbv

AvR Lye BQ mvayev`xZv Qo w`q b nZ,
gyL jv me Dwoq w`q bxj `ytL dwi KiZ,
b nZ||

AhvwPZ `ytLjv, me ^cjv evZvm Dwoq w`q,
nvbvnvwb, ivnvRvwb, i wbq nwj Lje,
kl Mva~wji muvS ejvZ Aviv GKUz K be,
b ne||

ivZi ejv kni hLb bM Nyg gM _vK
mvwWqvg evwZi gZ RjZ RjZ Avwg ZLb
b ne|
 Click for Details
ewZgx GK Awfhvx mvjvqgvb Avj-gvwnwi
gv. Avjx Avkivd Lvb :
GKmgq msK Ki wQjvg, GKk Rb AvjvwKZ gvbyli msw Rxebx jLvi Pv Kiev| wK bvbvb eZvq Zv nq DVwb| Avi GiB avivevwnKZvq AvR GKRb weLvZ gvbyl mvjvqgvb Avj-gvwnwiK GLvb Zzj aivi Pv KiwQ|
hw`I mvjvqgvb Avj-gvwnwii c_g Rxeb mK Lye GKUv ekx Z_ cvIqv hvqwb, ZviciI Avgiv Zvui Rxebi wKQz wewP welq Zzj aiev G jLvq|
 Click for Details
wekvm NvZK gxi RvdiK wPbjI Rvwbbv evnv`yi kvn Rvdi K!
gvnv` Rvdi Avjx : Dcgnv`ki BwZnvm gxi Rvdi Avjx Lvb (gxiRvdi) K wPb bv Ggb GKRbKI cvIqv hve bv| KviY gxi Rvdi wekvm NvZK wnme meRb cwiwPZ|
1757 _K 1957 ch cvq `xN 2k ermi BsiR ewYK kwY G`k eemv KiZ Gm kvmb kvlY KiQ| Zv`i GB kvmb kvlYi wei wewfb mgq cwZev` I we`vn nqQ|
 Click for Details
Kzwgjvq Lvj`v wRqvi Rbmfvi gvag miKvi cZbi Av`vjb i ne
RvZxqZvev`x Qv-Qvx dvivgi mfvq Mdzi f~Bqv

vd wicvUvi||
Kzwgjvq Lvj`v wRqvi Rbmfvi gvag miKvi cZbi Av`vjb i ne| miKvi cZbi Av`vjbi Kvhg `L weGbwc bZv`i MdZvi KiQ miKvi| MZKvj evi weKj Kzwgjv `wY Rjv weGbwc Kvhvjq bvjKvU DcRjv RvZxqZvev`x Qv-Qvx dvivg KZK `kbx eMg Lvj`v wRqv Kzwgjvq fvMgb Dcj GK AvjvPbv mfvq cavb AwZw_ ee ivLZ wMq wZwb G K_v ejb|
 Click for Details
Lvj`v wRqvi Kzwgjv AvMgb Dcj evYcvov weGbwci c֯wZg~jK mfv
evYcvov cwZwbwa||
AvMvgx 29 bf^i weGbwc Pqvicvmb mveK cavbgx eMg Lvj`v wRqvi Kzwgjv AvMgb Dcj Kzwgjv UvDb nj gvVi RbmfvK mdj I mv_K Kivi j MZKvj 21 bf^i evi weKvj evYcvov DcRjv m`i BDwbqb weGbwci AvqvRb weGbwc Kvhvjq GK c֯wZg~jK mfv AbywZ nq| DcRjv weGbwci mveK mfvcwZ GWfvKU AvjnvR KvRx gywReyi ingvbi mfvcwZZ Qv`ji hyM AvnevqK mivd Dwχbi cwiPvjbvq mfvq cavb AwZw_ wnmve DcwZ wQjb DcRjv weGbwci m`m mwPe kvn Avjg LvKb|
 Click for Details
eMg Lvj`v wRqvK mseabv RvbvZ `vD`Kvw`Z weGbwci h_ Kgx mfv
ij Avwgb, `vD`Kvw`||
weGbwc Pqvicvmb eMg Lvj`v wRqvK mseabv RvbvZ `vD`Kvw` I gNbv DcRjv Ges `vD`Kvw` ci weGbwc I AmsMVb evcK c֯wZ MnY KiQ| AvMvgx 29 bf^i Kzwgjv UvDb nj gq`vb 20 `jxq RvU AvqvwRZ Rbmfvq weGbwc Pqvicvmb fvlY `eb| mfvq eMg Lvj`v wRqvK mseabv RvbvZ `vD`Kvw` DcRjvi XvKv-PMvg gnvmoK 20wU U wbaviY Kiv nqQ|
 Click for Details
wWwei Awfhvb A I gv`Kmn 2 mvmx MdZvi
vd wicvUvi|| Kzwgjv Rjv Mvq`v (wWwe) cywjki Awfhvb A I gv`Kmn 2 mvmxK MdZvi Kiv nqQ| MZ enwZevi bMixi ivgNvU GjvKvq G Awfhvb Pvjvbv nq| G mgq mvmx`i QwziKvNvZ wWwei GGmAvB meyR wgqv AvnZ nqQ| wWwe cywjk m~ Rvbv hvq, MZ enwZevi ivZ mvqv 9Uvq bMixi `wY P_v GjvKvi mvmx Rwb I KvDQvi A I dbwmwWjmn ivgNvU GjvKv w`q gvUimvBKj wbq hvwQj| Click for Details
Wvt nvibyi iwk` mvMii wcZvi BKvj
vd wicvUvi t Pvu`cyi Rjv AvIqvgx jxMi ^v I RbmsLv welqK mv`K, Rjv weGgGi mfvcwZ Wvt nvibyi iwk` mvMii wcZv AvjnvR Kwjg Djvn (85) BKvj KiQb (Bbvt tivRDb)| wZwb MZ enwZevi mKvj mvo 10Uvq dwi`M g`biMvuI Mvgi wbR evwoZ kl wbtkvm ZvM Kib| gZyKvj wZwb Zvui x, 3 Qj I 3 gqmn AbK AvZxq ^Rb I YMvnx iL hvb| Click for Details
kvnivw͇Z ZviK wRqvi 50Zg Rb evwlKx D`hvcb
gvt Rvgvj nvmb, kvnivw|| kvnivw͇Z evsjv`k RvZxqZvev`x `j weGbwci wmwbqi fvBm cwmWU ZviK ingvbi 50 Zg Rb evwlKx D`hvcb Kiv nqQ| MZ enwZevi mܨv 6 Uvq cimfvi VvKzievRvi DcRjv weGbwc I ci weGbwci D`vM KK KU ZviK ingvbi G Rb evwlKx D`hvcb Kiv nq| G mgq DcwZ wQjb DcRjv gwnjv fvBm Pqvigvb I K`xq gwnjv `ji bx nvwmbv Avvi, ci weGbwci hyM mvaviY mv`K kL ejvqZ nvmb mwjg, DcRjv hye`ji AvnevqK kvgQzj Avjg, ci hye`ji mveK mfvcwZ kvnRvnvb gRyg`vi mvRy, DcRjv Qv`ji mn-mfvcwZ Gbvgyj nK MwY, BD.wc m`m gvt kvn Avjg, m~Pxcvov `wY BDwbqb weGbwci mveK mfvcwZ kvnv`vZ nvmb gvvi, m~Pxcvov Di BDwbqb weGbwci mvaviY mv`K gvt Avgvb Djv Avgvb, ci Rvmvm `ji mfvcwZ gvt ZvRyj Bmjvg mygb, Qv·bZv gvt mvBdzj Avjg A, Qv`j bZv Gm.Gg Ryevqi Avj bvwnqvb ivRy, gvt gvmy` Avjg, widvZ nvmb, Zvbwfi nvmb, Rvb Avjg, nvwee, gwbi nvmb, gvBb Dwb, mRj, mvnj, f, kvwKj, gvid, iwng, ivwKe, Zvbwfi, wgVz, mif, iej nvmb cgyL| Click for Details
kvnivw͇Z AwM ZiY gywRe msMVbi 4_ cwZv evwlKx cvwjZ
kvnivw cwZwbwa|| kvnivw͇Z AwM ZiY gywRe msMVbi 4_ cwZv evwlKx Dcj AvjvPbv mfv AbywZ nqQ| MZ enwZevi ivZ 8 Uvq DcRjv cwil` wgjbvqZb AwM ZiY gywRe msMVbi D`vM G cwZv evwlKx cvwjZ nq| G mgq msMVbi mfvcwZ Bgivb nvmb gwbii mfvcwZZ I mvsMVwbK mv`K nvq`vi gvngy` mvwKei mvjbvq mfvq cavb AwZw_ wnme DcwZ wQjb DcRjv AvIqvgx jxMi cPvi mv`K RW.Gg Avbvqvi nvmb, wekl AwZw_ wnme DcwZ wQjb DcRjv hyejxMi wmwbqi hyM AvnevqK Avnmvb gyij Bmjvg Ryqj, hyM AvnevqK RvwKi nvmb Ai, mvbxZ m`m mvBdzj Bmjvg iwb, ci hyejxMi hyM AvnevqK gvt wdivR nvmb, Puv`cyi Rjv QvjxMi mvbxZ m`m gvndzRyj Kwei, ci hyejxMi hyM AvnevqK iRvDj Kwig eveyj, DcRjv QvjxM bZv mvU gvneye, Ave`yi mvvi, cihyejxM bZv cjvk gRyg`vi, AwM ZiY msMVbi mvaviY mv`K Avmv`yvgvb wgVz, Avwid nvmb, Aveyj Lvqi `q gvjv, RvwKi nvmb, mvnvM Lvb, kL dwi`, myRb, iweb cgyL| Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.