» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
bf^i 26, 2014, eyaevi : AMnvqY 12, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 `yB hyMI weGm LwZqvb cvbwb Kzwgjvi fwg gvwjKiv
envZ nQ KvwU KvwU UvKvi miKvwi mw

bvwmi Dwb Payix, jvKmvg t jvKmvgmn Kzwgjv wewfb DcRjvi fwg Rwici `yB hyM ciI fwg gvwjKiv weGm Pzov LwZqvb nvZ cvqwb| GZ gvwjKvbv RwUjZvq cwZwbqZ nqivwbi wkKvi nQb fwg gvwjKiv| Gw`K Pzov LwZqvb bv _vKvq KvwU KvwU UvKvi miKvwi mw fqvKvMRc evwbq nvwZq wbQ GK kYxi fwg `my|
 Click for Details
b`xZ Suvc `Iqvi AvM jLv wPiKzU cvv-Avgvi jvk Kuva bqvi K w`ev bv!
K Gg gvmy`, Puv`cyi||
XvKv knx` exi Dg j. Avbvqvi Mvjm KjRi c_g eli Qvx Avgwib byi (16) j _K gNbv b`xZ Suvc w`q AvZnZvi Lei cvIqv MQ| NUbvwU NUQ MZ mvgevi ivZ cb 8Uvq lvUbj GjvKvq| KjR Qvxi Avgwib byi b`xZ Suvc `qvi AvM wcZvK Dk Ki wjL hvIqv wPiKzU DjL Ki, cvv-Avgvi jvk Kuva bqvi K ZvgvK w`ev bv|
 Click for Details
KvRxiv `wYv cjB Kbi eqm 18 Ki `q
gvndzR gwjK t gZje `wY DcRjvq evj weq AcwZiva nq DVQ| evj weq iva ckvmbi nvuK-WvK, gwK-agwK, Rj-Rwigvbv Avi bvbv wb`kbvi mewKQzB AKvhi nq MQ ewZcq ivRbwZK bZe`, RbcwZwbwa I KvRx`i AwZjvfx Kkjx ZrciZvi KvQ| dj cv_wgK I gvawgK we`vjqi gq wkv_xiv msmvi ag eyS DVvi AvMB weqi wcwoZ emZ eva nQ| Click for Details
miKvi cZb Av`vjbi Rb c֯Z nDb -bRij Bmjvg Luvb
gvmygyi ingvb gvmy`, Pvw`bv||
miKvi cZb Av`vjbi Rb bZvKgx`i c֯Z _vKvi Avnevb RvwbqQ weGbwci vqx KwgwUi m`m gv. bRij Bmjvg Lvb| MZKvj gjevi `ycyi Pvw`bv Kzwgjv Di Rjv weGbwci Kvhvjq eMg Lvj`v wRqvi Kzwgjv AvMgb Dcj Rjv weGbwci mg^q mfvq cavb AwZw_i eZvq wZwb IB Avnevb Rvbvb|
 Click for Details
miKviK gZvPzZ Ki `ki MYZ cybivi KiZ ne
Pvw`bvq 20 `jxq RvUi mg^q mfvq bRij Bmjvg Lvub

gvmygyi ingvb gvmy`, Pvw`bv||
Ԇ`ki gvbyl Zv`iK Avi gZvq `LZ Pvq bv, RbMYi gbi vfI miKvi eySZ cviQ, ZvB Zviv RbMYi fq gZv QvoZ mvnm cvQ bv ej ge KiQb weGbwci vqx KwgwUi m`m bRij Bmjvg Lvub| MZKvj gjevi weKj Pvw`bv cimfv gvV 20 `jxq RvUi mg^q mfvq cavb AwZw_i eZvq wZwb Gme K_v ejb|
 Click for Details
GKk gvbyli `Lj`vixZ jvLv gvbyli `yfvM !
Zqeyi ingvb|| wk I mswZi cv`cxV Kzwgjv eZgvb `ki AbZg AcwiKwZ bMixi GKwU| bMivqbi cfve cv MQ Kzwgjvi Avw` Pnviv| hZZ AcwiKwZ feb wbgvYi dj e`jQ moK c_i iciLv| mwZ Kzwgjv gnvbMixi cvq cwZwU vb miRwgb Nyi `Lv, hvq bMixi AwZ iZc~Y moK mg~ni Avkcvk Mo DVQ AmsL feb| Click for Details
evsjv`k Bmjvgx Qv mbvi D`vM jwZd wQwwKi dvwmi `vexZ gvbeeb
MZKvj evsjv`k Bmjvgx dUi mfvcwZ Aa Ajx Avng`i bZZ be Avey Rnj (jwZd wmwKxi) dvwmi `vexZ bMii cvYK` Kw`icvo UvDb nj gq`vb MBU gvbeeb cvwjZ nq| GZ ee ivLb evsjv`k Bmjvgx dU Kzwgjv Rjvi mvaviY mv`K gvt Aveyj nvmb gvjv mvsMVwbK mv`K gvt gvQyg wejvn wgqvRx, gnvbMi mvaviY mv`K gynvt Rwmg Dwb gynvt gvmy` Avjg cvUvqvix | Click for Details
jwZd wmwKxi duvwmi `vexZ mwwjZ Bmjvgx `ji wevf mgvek
cm wew
Bmjvg AegvbbvKvix Ave`yj jwZd wmwKxi duvwmi `vexZ MZKvj gjevi Puv`cyi kni kvwc~Y wevf Kgm~wP cvjb KiQ mwwjZ Bmjvgx `j Puv`cyi kvLv| wevf wgwQjwU mKvj 9.30 wgwbU knii gvZcxV gvo _K i nq bZzb evRvi gvo Gm mgveki gvag kl nq|
mgvek ee ivLb, mwwjZ Bmjvgx `j mg~ni bZv- gvI: mvjn Avng`, gvI: Avey Avng`, gvI: GweGg gwdRyj Bmjvg, gvI: Kvgij Bmjvg, gvI: wndRyi ingvb, gvI: Avvi nvmvBb|
 Click for Details
bvwK jwZd wmwwKi duvwmi `vweZ Kzwgjvq wevf
gnvbex (mvt) I n wbq KzUzw Kivq AvIqvgx jxMi msm` m`m I mveK cfvekvjx gx Ave`yj jwZd wmwwKi duvwmi `vweZ wevf wgwQj KiQ mwwjZ Ijvgv gvkvqL cwil` Kzwgjv gnvbMix| wgwQj bZZ`b mwwjZ Ijvgv gvkvqL cwil` Kzwgjv gnvbMixi mUvix nvdR gvIt Aveivi Avng`| wgwQj Aviv DcwZ wQjb nhiZ gvIt ZvRyj Bmjvg, gvIt wRqvDi ingvb wf. wc, gvIt Rwmg Dwb, gvIt Avey eKi miKvi, gvIt Ave`yi ingvb Lvb, nvdR gvIt wRqvDi ingvb, gvIt gvneye miKvi mn Ijvgv gvkvqL cwil` bZe`| Click for Details
29 k bf^i Kzwgjvq 20 `jxq RvUi mgvek mdj Kiv j
Av`k m`i Di _vbv RvgvqvZi c֯wZ mfv

AvMvgx 29 bf^i Kzwgjv 20 `jxq RvUi RbmfvK mdj Kivi j MZKvj vbxq GK AwWUwiqvg Kzwgjv gnvbMix RvgvqvZ Av`k m`i Di _vbvi D`vM c֯wZ mfv AbywZ nq| mgvek Av`k m`i Di _vbv Avgxi I gnvbMix RvgvqvZi mnKvix mUvwi gvneyeyi ingvbi mfvcwZZ cavb AwZw_i ee ivLb 20 `jxq RvU Kzwgjv Rjv hyM AvnevqK evsjv`k RvgvqvZ Bmjvgxi K`xq gRwjk iv m`m I Kzwgjv gnvbMix RvgvqvZi Avgxi KvRx xb gvnv`|
 Click for Details
wfvwiqv KjR Pviw`b evcx mvwnZ I mvswZK cwZhvwMZv-2014i mgv
Avjv Dwb AvRv`,KzwfK||
Kzwgjv wfvwiqv miKvwi KjR mvwnZ I mvswZK cwZhvwMZv (wWwM kvLv)-2014i Pviw`b evcx avivevwnK Abyvbi kl w`bi cwZhvwMZv MZKvj gjevi wfvwiqv KjR wRqv AwWUvwiqvg AbywZ nq| D Abyvbi AvnevqK eecbv wefvMi mnhvMx AavcK gvt Rwnij Bmjvg cvUvqvixi mvweK Zˡveavb I A_bxwZ wefvMi cfvlK Zvdvqj Avng` Ges mswZ wefvMi cfvlK gvngy`v cvifxbi h_ mvjbvq jvK msMxZ, GKK weZK, AvaywbK Mvb, GK KZzK cwiekbv mn megvU PviwU welq avivevwnK cwZhvwMZv AbywZ nq|
 Click for Details
eywoPsq Av:Rjv WvKvZ `ji m`m AvUK
eywoPs cwZwbwa||
eywoPs _vbv cywjk Awj Avnv` bvgi Av: Rjv WvKvZ `ji cjvZK AvmvgxK MdZvi KiQ| gjevi mKvj ZvK Rj nvRZ ciY Kiv nqQ| eywoPs _vbvi Iwm gv. Rwnij Bmjvgi Rvbvb, gv`K, PvivPvjvb, Aea A Dvii wekl Awfhvb PjvKvjxb mgq MZ mvgevi fvi ivZ _vbvi GmAvB bvwmi Dxb mxq dvm wbq Awfhvb Pvjvq|
 Click for Details
Kzwgjvq RvZxqjxMi gZwewbgq mfv AbywZ
MZKvj gjevi mܨvq RvZxqjxMi D`vM bMixi gyiv`cyi `jxq Awdm Kvhvjq Kzwgjv Rjv KwgwUi gZ wewbgq mfv AbywZ nqQ| gZwewbgq mfvq Kzwgjv Rjv RvZxqjxMi hyM AvnevqK gvt gwbi nvmb L`Kvii mfvcwZZ cavb AwZw_ wQjb Rjv KwgwUi AvnevqK gvt mwdKzi ingvi wisKz| wekl AwZw_ wQjb, Rjv KwgwUi m`m mwPe mwn`yi ingvb| Click for Details
`vD`Kvw`Z WvKvZi AvNvZ eemvqx AvnZ MYavjvB w`q 1 WvKvZK cywjk mvc`
ij Avwgb,`vD`Kvw`|| `vD`Kvw`i gvjvLvjv Mvg WvKvZ`i nvgjvq GK eemvqx iZi AvnZ nqQ| Gmgq GjvKvevmx 1 WvKvZK MYavjvB w`q cywjk mvc` KiQ| Rvbv hvq, mvgevi w`evMZ ivZ 3Uvq DcRjvi gvnv`cyi cwg BDwbqbi gvjvLvjv Mvgi eemvqx gvt wgRvbyi ingvbi evoxZ 6/7 Rb WvKvZ Nii `iRv f cևek Ki ^YvjsKvi,UvKv I Abb gvjvgvj wQbZvB Ki| Click for Details
`vD`Kvw`Z wZb gv`K eemvqx MdZvi
`vD`Kvw` cwZwbwa|| `vD`Kvw` gWj _vbv cywjk Awfhvb Pvwjq 618 wcQ Bqvev 24 Kvb wfqvi I 9 evZj wdwwWj mn wZb Rb gv`K eemvqxK MdZvi KiQ| gWj _vbv fvicv KgKZv Avey Qvjvg wgqv Rvbvq, AvR gjevi fvi XvKv PMvg gnvmoKi UvjcvRvq KevRvi _K XvKvMvgx wij hvxevnx cwienb (bs PƇg-e 11-0832) Zjvwm Pvwjq Zv`iK MdZvi Kiv nqQ| Click for Details
evYcvovq cevmxi evoxZ WvKvwZ, bM` A_mn ^YvjsKvi jyU
evYcvov cwZwbwa||
evYcvov DcRjvi lvUkvjv Mvg MZ mvgevi gaivZ GK cevmxi Nimn wZbwU Ni WvKvwZ KiQ me WvKvZ`j| GZ bM` A_mn WvKvZiv cvq cuvP j UvKvi gvjvgvj jyU KiQ ej `vwe KiQ wZM֯ cwievii m`miv| cvwievwiK m~ Rvbv hvq, MZ mvgevi ivZ GKUvq DcRjvi lvUkvjv Mvgi kivdZ Avjxi wZb Qj nvg`y wgqv, gvqb Kwei I cevmx wMqvm Dwχbi Ni gyLvkavix 15/20 Rbi WvKvZ`j Nii `iRv f Ai fq `wLq cwievii m`m`i wRw Ki bM` A_ I ^YvjsKvi jyU Ki|
 Click for Details
20`jxq RvUi Rbmfv Dcj jevicvwUi c֯wZ mfv AbywZ
vd wicvUvi ||
AvMvgx 29 bf^i Lvj`v wRqv Kzwgjvq Rbmfv Dcj MZKvj gjevi bMixi GKwU iziU jevicvwUi c֯wZ mfv AbywZ nqQ| GZ cavb AwZw_ wnme ee ivLb jevicvwUi gnvmwPe nvg`yjvn Avj-gn`x| wekl AwZw_ wQjb fvBm& Pqvigvb Bwwbqvi dwi` Dwb, hyM gnvmwPe I Kzwgjv gnvbMi mfvcwZ AavcK gnwmb f~Bqv, mvaviY mv`K Mvjvg gyZyRv, mn-mfvcwZ gvt bwRi Avng`, mn-mvsMVwbK mv`K mvBdzj AvRg, Kywgjv m`i `wY Rjv mvaiY mv`K Rvevqi Avj gvngy`, Kzwgjv gnvbMi Qv dvivgi mfvcwZ gvt bvwn`yj Bmjvg, mvaviY mv`K ivmj Avj-gvbv, mvsMVwbK mv`K mywdqvb Zqe meyR cg~L|
 Click for Details
Kzwgjvq RvwZmsNi Mvevj dvi DaZb KgKZvi gZwewbgq
vd wicvUvi ||
MZKvj gjevi Kzwgjv wmwfj mvRb Kvhvjq RvwZmsNi Mvevj dvi DaZb KgKZv`i gZwewbgq AbywZ nq| RvwZmsNi Awdm di cևR mvwfmmi evsjv`k Mvevj dvi cvMvg nj_ G GgGB wekl Wv. gvt gvRvj nKi bZZ GKwU wUg Kzwgjvi wmwfj mvRb Wv. gvt gywReyi ingvb I WcywU wmwfj mvRb Wv. gvnv` AvwRRyi ingvb wmwKx mn Rjv ^v wefvMi Abvb KgKZv`i mv_ hv, Kz mn wmGBPwmwc`i cwkYi bvbv w`K wbq LuvR Lei Ges mvl cKvk Kib|
 Click for Details
Puv`cyi wWqvg gqbvgwZ A‡ji AvtKjR xov cwZhvwMZv
vd wicvUvi t Puv`cyi wWqvg Kzwgjv wkv evWi AvIZvaxb gqbvgwZ A‡ji AvtKjR xov cwZhvwMZv AbywZ nqQ| MZKvj 25 bf^i gjevi mKvj mvo 9Uvq Puv`cyi miKvwi KjRi AvqvRb cwZhvwMZvq Ask wbqQ Kzwgjv, Puv`cyi I evYevwoqv Rjvi mKj KjRi Qv-Qvxiv| xov cwZhvwMZvi Dvab Abyvb cavb AwZw_i ee Rjv xov msvi mfvcwZ I Rjv ckvmK gv. BmgvBj nvmb ejb, AvRK kxZKvjx xov cwZhvwMZvi Ask wnme Kzwgjv wkv evWi AvIZvaxb gqbvgwZ A‡ji AvtKjR xov cwZhvwMZv AbywZ nqQ| Click for Details
jwZd wmwKxi duvwmi `vexZ mwwjZ Bmjvgx `ji wevf mgvek
cm wew t Bmjvg AegvbbvKvix Ave`yj jwZd wmwKxi duvwmi `vexZ MZKvj gjevi Puv`cyi kni kvwc~Y wevf Kgm~wP cvjb KiQ mwwjZ Bmjvgx `j Puv`cyi kvLvi bZe`iv| wevf wgwQjwU mKvj mvi 9 Uvq knii gvZcxV gvo _K i nq bZzb evRvi gvo Gm mgveki gvag kl nq|
mgvek ee ivLb, mwwjZ Bmjvgx `j mg~ni bZv, gvIjvbv mvjn Avng`, gvIjvbv Avey Avng`, gvIjvbv G we Gg gwdRyj Bmjvg, gvIjvbv Kvgij Bmjvg, gvI. wndRyi ingvb, gvI. Avvi nvmvBb|
 Click for Details
iZi AvnZ nvRxM ci hye`j bZvi khv cvk weGbwci bZe`
nvRxM cwZwbwa||
Kzwgjvi LvRywiqv bvgK vb moK `yNUbvq gvivZK fve AvnZ nvRxM ci 4bs IqvW hye`ji mvaviY mv`K Lvik` Avjg wgUz| MZ mvgevi moK `yNUbvq Kzwgjv _K nvRxM Avmvi c_ iZi AvnZ nb wgUz| eZgvb nvRxM c~e evRvi wem&wgjvn& nvmcvZvj wPwKrmvaxb Aevq AvQb|
 Click for Details
nvRxM 25 GKi Rwg cvwbi wbP t nZvkvq KlKMY
mvBdzj Bmjvg, nvRxM||
Bwi-evi I kxZKvjxb mewRi gmyg nvRxM ci 3bs IqvWi wejIqvB Mvgi Di gvV 25 GKi Kwl Rwg cvwbi wbP _vKvq dmj Avev` KiZ cviQb bv KlKMY| Kwl RwgjvZ RjveZv I miKvix Lvji cvwb wbvkbi Kvb eev bv _vKvi KviY Ges miKvwi Lvji Dci AcwiKwZ fve ivv Zwi Kivi KviY I ivvi wbP w`q WwRs Gi fvjv eev bv _vKvi KviY elv kl nIqvi ciI Rwg jvZ GLbv ch nvUz cvwb _vKvi KviY KlKMY gmyg i nIqvi ciI G eQi D Rwg jvZ Bwi-eviv Pviv ivcb I weMZ eQii gZ A_Kvix dmj mwilv, Avjy, Mg, jvD, Kzgov Avev` Kiv _K ewZ nQb|
 Click for Details
kvnivwi ingvwbqv b~wiqv mywbqv `vwLj gv`vmvq kwY Ki Afve Zvey Uvwbq wkv_x`i cvV`vb
kvnivw cwZwbwa||
kvnivwi IqviK ingvwbqv b~wiqv mywbqv `vwLj gv`vmvq kwY Ki Afve Zvey Uvwbq wkv_x`i cvV`vb PjQ| gv`vmvi cևek c_ Lvji Dci exR bv _vKvq RivRxY KvVi mvKv w`q Rxebi SuywK wbq PjvPj KiQ gv`vmv wkv_xiv| GZ wkv_x`i cvV`vb Pigfve enZ nQ|
 Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.