» HOME » Make Us Your Home Page » About Us  
                                                         
 
wWm^i 19, 2014, evi : cl 4, 1421 | AvcWU evsjv`k mgq ivZ 12:00
 
 
 Kzwgjvq ZviK ingvbi wei gvgjv
vd wicvUvi :
eez kL gywReyi ingvbK ivRvKvi ejvq Kzwgjvi Av`vjZ weGbwci wmwbqi fvBm Pqvigvb ZviK ingvbi wei gvbnvwbi gvgjv nqQ|
enwZevi Kzwgjvi AwZwi Pxd RywWwkqvj gvwRU 1bs Avgjx Av`vjZ gvgjvwU `vqi Kib gnvbMixi evwMPvMuvIqi myfvl b`xi Qj AvWfvKU myexi b`x evey|
 Click for Details
Iwm gvvwdRi `vdb mb
vd wicvUvi : wmjUi ImgvbxbMi _vbvi Iwm gvvwdRyi ingvbi `vdb enwZevi weKvj 3Uvi w`K Kzwgjv gnvbMixi wecyi Keivb mb nqQ| `ycyi 2Uvi w`K gnvbMixi kvn myRv gmwR` cvY Zvi bvgvRi RvbvRv AbywZ nq|
gvvwdRyi ingvb Kzwgjv gnvbMixi gvMjUzwj GjvKvi gZ bvqve Avjxi QvU Qj|
 Click for Details
Kzwgjvq QzwiKvNvZ Ki eemvqxi 6jvL UvKv wQbZvB
Zqyeyi ingvb
Kzwgjv gnvbMixi bRij GwfwbDZ GK eemvqxK PzwiKvNvZ Ki 6jvL UvKv wQbZvB Kiv nqQ| enwZevi weKvj 4Uvi w`K G NUbv NU| eemvqx Igi dviKi(35) Aev AvksKvRbK|
eemvqxi cwievii m~ Rvbvq,Igi dviK evK evsK _K UvKv Zzj wZwb wiKkv hvM VvKzicvovi evmvq wdiwQjb|
 Click for Details
gywhvv`i KjvY wbew`Z Rjv gywhvv msm`:mwdDj Avng` eveyj
vd wicvUvi
knx` gywhvv I gywhvv cwievii m`m`i Rb AZzjbxq Ae`vb iL hvQ evsjv`k gywhvv msm` Kzwgjv Rjv Kgv| Rjv Kgvvi exi gywhvv mwdDj Avjg eveyji bZZ mKj Kvhg cwiPvwjZ nQ|
Rjv gywhyv Awdm m~ Rvbv hvq, Rjv Kgvvi mwdDj Avng` eveyj gywhvv`i KjvY wbew`Z nq wbijm fve KvR Ki hQb|
 Click for Details
eiovq my`i UvKvi Rvwgb`viK wcwUq nZvi AwfhvM
vd wicvUvi :
Kzwgjvi eiovq my`i UvKvi Rvwgb`vi GK eemvqxK wcwUq nZvi AwfhvM cvIqv MQ| enwZevi `ycyi eiov DcRjv ^v Kgc IB eemvqx Ave`ym mvvi(45) gviv hvb|
wbnZi cwievii m~ Rvbvq, eiov DcRjvi mivdwZ Mvgi Rvnvxi Avjgi KvQ _K GKB DcRjvi mvnvic`yqv Mvgi gvqyb Kwei `yB jvL UvKv FY bb|
 Click for Details
Gg Aviwc cvmcvU wbq wecvK cevmx evsjv`kxiv
wiqv`,mw` Avie _K nvweeyi ingvb fyBqv||
mw` Aviei wiqv` Gg Aviwc cvmcvU wbq wecvK cevmx evsjv`kxiv| m~gZ AvBwik bvg gvjwkqvb GKwU KvvwbK AbjvBb wWwRUvj cvmcvU Kivi `vwqZ `qv nq, hvZ Ki gvbyl A mgqi ga wWwRUvj cvmcvU nvZ cvq| mB Avkv c~iY nqwb,evsjv`k miKvi G`i AbygwZ w`jI Pvwn`v Abyhvqx Zviv KvR KiZ cviQ bv, w`b hZB hvQ ZZB gvbyli `yfvM eo PjQ|
 Click for Details
Kzwgjv Kvei D`vM kxZvZ`i ga 500 K^j weZiY
vd wicvUvi||
Kzwgjv Kvei D`vM 16 wWm^i gjevi 500 Rb kxZvZ gvbyli ga K^j weZiY Kiv nqQ| mKvj bqUvq Kzwgjv Kve cvY IB K^j weZiY Kiv nq| Kzwgjv-6 (Av`k m`i) Avmbi mvsm` exi gywhvv Av K g evnvDwb cavb AwZw_ wnme DcwZ _K kxZvZ gvbyli ga IB K^j weZiY Kib|
 Click for Details
Kzwgjvq AvRvwZK Awfevmx w`em cvwjZ
Zqeyi ingvb||
wbivc` Awfevmb, w`b e`ji j ARb- G cwZcv` welqK mvgb iL MZKvj 18 wWm^i enwZevi Kzwgjvq AvRvwZK Awfevmx w`em cvwjZ nq| G Dcj MZKvj mKvj 10 Uvq GKwU ivwj ei nq| hv bMixi iZc~Y moK mg~n c`wY Ki Rjv ckvmKi mjb K mKvj mvo `kUvq AvjvPbv mfvq wgwjZ nq|
 Click for Details
me`jxq Qv Kbfbkb AveMZvwoZ Kzwgjvi mveK Qv·bZviv
vd wicvUvi||
Pjgvb miKvi weivax Av`vjbK eMevb KiZ 90i ^ivPvi weivax Av`vjbi Qv·bZv`i wbq me`jxq Qv Kbfbkb MZKvj enwZevi c~e NvwlZ Kgm~wP Abyhvqx XvKv Bwwbqvm BbwwUDU wgjbvqZb AbywZ nq| WvKmy mveK wfwc Avgvb Djvn Avgvbi mfvcwZZ Kbfbkb cavb AwZw_ wnme AvMvgx w`bi Av`vjb msMvgi wewfb w`K wbq ee ivLb 20 `jxq RvU bx I weGbwci Pqvicvmb eMg Lvj`v wRqv|
 Click for Details
Kzwgjvq 1300 wcm Bqvevmn 1 Rb AvUK
gv`K`e wbqY Awa`i, Kzwgjv Dc-A‡ji cwiPvjK GKGg kIKZ Bmjvg Gi bZZ GKwU wUg Mvcb msev`i wfwˇZ MZKvj weKvj eywoPs DcRjvi KvjvKPzqv GjvKvq Awfhvb Pvwjq Avmvwg gvae P` mvnv (44) wcZv- gZ gvnb mvnv, mvs- KvjvKPzqv, mvnvcvov, eywoPs, KzwgjvK 1300 wcm Bqvevmn AvUK Kib| Click for Details
eywoPsqi mvei evRvi Pzwi
vd wicvUvi||
MZ eyaevi Mwfi ivZ eywoPs DcRjvi gqbvgwZ BDwbqbi mvei evRvi mvMi UwjKg G kbvix `vKvb Pzwii NUbv NU| m~ Rvbv hvq, MZ eyaevi ivZ 10 Uvq `vKvbi gwjK kvnv`vr nvmvBb Zvi `vKvb e Ki evwoZ Pj hvq| enwZevi mKvj mvo 9Uvq `vKvb Lyj `L cyiv `vKvbi gvjvgvj Gjvgjv nq AvQ|
 Click for Details
ivUvix wWw 3282 Gi wWwK MfYi gbvbqb|
ivUvix BUvibvkbvj GKwU AvRvwZK mevg~jK cwZvb| Kzwgjvq 1969 mb ivUvix Kve Ae Kzwgjv cwZwZ nq| gig AvwRR-Dj nK, cvb Rjv MfYii bZZ GB KvewUi c_ Pjv i Ges GLbI mvgvwRK KgKv wbii Ae`vb iL PjQ| ivUvix Kve Ae Kzwgjvi mvvwnK mfvq ivUvix wWw 3282 Gi 2018-19 ivUv eli wWw MfYi c` wbevPb Kivi Rb Kvei cvb mfvcwZ Ges ivUvix wWwK 3280 GwmU MfYi ivUvwiqvb w`jbuvwk gvnmb wcGBPGdK Kve m`mMY memwZg gbvbxZ Kib| Click for Details
Kzwei fwZ cixvq RvwjqvwZi `vq AvUK 1
Avyi ingvb, Kzwe||
Kywgjv wekwe`vjq(Kzwe) 2014-15 wkveli mvZK (mvb) c_g el fwZ cixvq eemvq wkv Abyl` fz wm BDwbUi fwZ cixv AbywZ nqQ| GZ 70 kZvsk cixv_x DcwZ nqQ| MZKvj enwZevi mKvj 10Uv _K 11Uv ch GKhvM wekwe`vjq, KvUevox I knii gvU 9wU K` AbywZ nq|
 Click for Details
Kzwgjv-wmjU gnv moK hb giY duv`
gvt ZwiKzj Bmjvg ZiY||
Kzwgjv-wmjU gnvmoKi Rvdivev`, RvdiM, KvwjKvcyi, eMgvev`, evoiv I `wevi m`imn wewfb cqU eo eo MZi mw nIqvq eZgvb ivvwU hb giY duv` cwiYZ nqQ| vbxq f~fvMx I gvUi Gmvwmqkb m~ Rvbv hvq cvq 5 eQi hveZ ivvwU PjvPj m~Y AhvM nq cojI msvii Zgb Kvb c`c `Lv hvq wb, gvS gvS moK I Rbc`i Mvwo Gm fvv MZ BU I evjy dj ejWvRvi w`q bvg gv GKUz givgZ Ki Pj hvq|
 Click for Details
`wevi moK `yNUbvq zj Qvx wbnZ
gvt mvBdzj Bmjvg, `wevi||
`wevi moK `yNUbvq zj Qvxi ggvwK gZzi NUbvq GjvKvq kvKi Qvqv bg Avm| enwZevi mKvj 11Uvq ԇ`wevi gwiU nvg zji c_g kYxi Qvx dvwenv webZ Iqvwn`v(7) ԇ`wevi Pvw`bv moKi wbR evmvi mvgb moK cvivcvii mgq GKwU `ZMvgx gvBvevmi Pvucvq wc nq gvivZK AvnZ nq|
 Click for Details
hZZ cvmcvU bv Kivi Rb cevmx evsjv`wk`i cwZ Avnevb
wiqv` [mw` Avie] _K nvweeyi ingvb fyBqv
MZKvj mw` mgq ejv 12 Uvq hZZ cvmcvU bv Kivi Rb cevmx evsjv`wk`i Abyiva RvwbqQb| wiqv` evsjv`k `~Zvevm Kvhvjq GK cm wewds G Gme K_v ejb - KvDji I `~Zvevm Kvhvjq cavb gvnv` AvBqye | wZwb ejb B`vwbs `Lv hvQ wKQy jvK `~Zvevmi bvg fvswMq mvaviY cevmx`i KvQ _K wWwRUvj cvmcvUi bvg Ki cZviYv KiQ , wZwb Avi I ejb h mKj RvqMvZ wWwRUvj cvmcvU ev Ggviwci UvKv Rg `e m wj nj - evsjv`k `~Zvevm wiqv` , evsjv`k KyjU Rvi KvDUvi ewZZ Ab K_vI bv `qvi Rb evsjv`kx`i Avnevb RvwbqQb |
 Click for Details
bvjKvU moKi MvQ KZb
bvjKvU cwZwbwa||
bvjKvUi Rvv BDwbqbi aywoqviv Mvg mvgevi Mfxi ivZ AvZ `yeiv ewMZ Rwgi cvki moK jvMvbv wewfb cRvwZi 60wU MvQ KU djQ| Rvbv hvq, DcRjvi Rvv BDwbqbi aywoqviv Mvgi Qvqve g^vi Zvi evwoi cvki moK ewMZ Rwgi AvBj jvMvbv Pvi eQi eqmx cvh wZb kZvwaK MvQi ga AvZbvgv `yeiv 60wU MvQ KU djQ|
 Click for Details
fzqv gywhvv`i ei Kivi `vwqZ Avgv`i I miKvii
Puv`cyi weRq gjv g wZPviY gwReyi ingvb

vd wicvUvi t Gmv wgwj gywi gvnbvq kvMvbK jvjb Ki MZKvj 18wWm^i enwZevi mܨvq Pvu`cyi gywhyi weRq gjv g wZPviY AbywZ nqQ| Pvu`cyi weRq gjvi wZPviY cwil`i AvnvqK gywhvv gnvmxb cvVvbi mfvcwZZ Ges m`m mwPe gywhvv BqvKze Avjx gvvii mvjbvq wZPviY Abyvb cavb wZPviKi ee AMbx evsKi mveK wW Gg wW gywhvv G K Gg gwReyi ingvb ^cb ejb, eZgvb cRbK eezi mK ejv cևqvRb|
 Click for Details
gnvb weRq w`em Dcj Pvu`cyi Rjv weGbwci AvjvPbv
vd wicvUvi t h_vhvM ghv`vq wewfb Kgm~wPi ga w`q 16 wWm^i gnvb weRq w`em D`hvcbe KiQ Pvu`cyi Rjv weGbwc| G Dcj w`emi c_g cni ivZ 12Uv-1 wgwbU ^vaxbZvi wZ AxKvi cv``k Rjv weGbwci AvnvqK kL dwi` Avn` gvwbKi bZZ kvwj c`vb Kiv nq| fvi 6Uvq `jxq Kvhvjq Dvjb Kiv nq RvZxq I `jxq cZvKv| Click for Details
AvqbvZjx kL ivmj wZ iwb wUwf
dzUej UybvgU dvBbvj Ljv I cyivi weZiYx Abyvb

kvn&ivw cwZwbwa||
kvn&ivw͇Z 44 Zg gnvb weRq w`em Dcj wPZvlx cwg BDwbqb 4bs IqvW QvjxMi D`vM AvqbvZjx kL ivmj wZ iwb wUwf dzUej UzbvgU Ljv I cyivi weZiYx Abyvb nqQ MZ mvgevi weKvj 3Uvq AvqbvZjx dwi` Dwb DP we`vjq gvV dvBbvj Ljv AbywZ nq|
 Click for Details

  


  
Pigcw `gb ZvwjKv ai Awfhvb PjQ, wePvi ewnf~Z nZvKv nQ bv: ^ivgx | Avcwb wK Zvi GB ee GK gZ?
 nuv
 bv
 g e bB
Previous Result
Today's Hit:

 

Editor & Publisher: Nayeemul Islam Khan

News & Advertisement: Kha Bari, Bagicha Gaon, Comilla-3500

Mobile:01195003165, Tel: 081-61460 Fax:- 081-61930, E-mail : amadercomilla@yahoo.com

Privacy Policy | Feedback | Contact Us
E-mail: info@dailyamadercomilla.com
© Copyright 2009 Daily Amader Comilla. All rights reserved.